Filter
 • Spol
 • Vrsta artikla
 • Brand
 • Boja
 • Cijena (KN)
  Od
  Do
 • Veličine obuće
 • Ostale veličine

Novosti

Loyalty card

Opći uvjeti članstva i sudjelovanja u SHOOSTER Loyalty Card programu

 

UVOD

Ovim Općim uvjetima članstva i sudjelovanja u SHOOSTER Loyalty Card programu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se pravila i uvjeti pod kojima KATAPULT d.o.o., Zagreb, Ulica Gordana Lederera 4, OIB: 48566967897 (dalje u tekstu: KATAPULT d.o.o.) omogućava sudjelovanje u SHOOSTER Loyalty Card programu. 

Na odnos između KATAPULT d.o.o. kao izdavatelja SHOOSTER Loyalty Card kartice i člana SHOOSTER Loyalty Card programa (dalje u tekstu: član) primjenjuju se ovi Opći uvjeti, te Opća pravila o izdavanju i korištenju SHOOSTER Loyalty Card kartice, a na sve druge međusobne odnose koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući način se primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

 

ČLANSTVO U SHOOSTER Loyalty Card programu

Član SHOOSTER Loyalty Card programa može postati svaka punoljetna fizička osoba koja dobrovoljno ispuni SHOOSTER Loyalty Card pristupnicu, čime daje svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u SHOOSTER Loyalty Card program.

 

Ispunjavanje pristupnice (dalje u tekstu: pristupnica) moguće je na dva načina:

Svatko tko želi postati član dužan je točno, istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke na pristupnici, te mora prihvatiti ove Opće uvjete, zatim Opća pravila o izdavanju i korištenju SHOOSTER Loyalty Card kartice te Politiku zaštite privatnosti. U slučaju pogrešaka nastalih zbog netočnih i nepotpunih podataka, KATAPULT d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla po toj osnovi nastati za člana.

 

Prilikom ispunjavanja pristupnice može se odabrati opcija da li član želi primati promotivne i informativne materijale (newsletter) društva KATAPULT d.o.o. Primanje promotivnih i informativnih materijala ovisi isključivo o volji i želji člana, te svoju privolu za primanje promotivnih i informativnih materijala član uvijek može opozvati.

 

KATAPULT d.o.o. zadržava pravo uskratiti članu pristup SHOOSTER Loyalty Card programu ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će bez odgode obavijestiti člana. Ukoliko član primijeti neovlašteno i nezakonito korištenje svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti KATAPULT d.o.o.

 

Učlanjenje u SHOOSTER Loyalty Card program je besplatno.

 

 

SHOOSTER Loyalty Card

SHOOSTER Loyalty Card karticu (tzv. „plastičnu karticu“) član dobiva prilikom ispunjavanja tiskane pristupnice koja je dostupna na svim SHOOSTER prodajnim mjestima i postaje njezin imatelj.

U slučaju ispunjavanja obrasca za registraciju (web pristupnica), član ne dobiva SHOOSTER Loyalty Card karticu (tzv. „plastičnu karticu“), već putem e-maila dobije broj kojem uvijek može pristupiti putem web sučelja unutar svog korisničkog računa. Član uvijek može zatražiti izdavanje SHOOSTER Loyalty Card kartice (tzv. „plastične kartice“), te će mu ista biti dostavljena na kućnu adresu.

KATAPULT d.o.o. izdavatelj je SHOOSTER Loyalty Card kartice koja ostaje njegovo vlasništvo.

KATAPULT d.o.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente SHOOSTER Loyalty Card programa. 

SHOOSTER Loyalty Card kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo njezin imatelj. SHOOSTER Loyalty Card karticu nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja. 

Na SHOOSTER Loyalty Card karticu primjenjuju se Opća pravila o izdavanju i korištenju SHOOSTER Loyalty Card kartice koja su javno objavljena na https://www.shooster.hr/hr/loyalty-card/d6/, a sastavni su dio tiskane pristupnice koja je dostupna na svim prodajnim mjestima SHOOSTER. 

U slučaju gubitka ili krađe SHOOSTER Loyalty Card kartice član je obvezan nestanak kartice prijaviti na telefon 01/60 55 171 ili putem e-maila na loyaltycard@shooster.hr. Članu će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi do tada prikupljeni bodovi. Član je obvezan pismeno prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka ili ih osobno izmijeniti putem web sučelja. 

Ovi Opći uvjeti i Opća pravila o izdavanju i korištenju SHOOSTER Loyalty Card kartice sastavni su dio SHOOSTER Loyalty programa, te su ih svi članovi dužni poštivati. 


OSTVARIVANJE POGODNOSTI

SHOOSTER Loyalty Card kartica je kartica lojalnosti koja svim članovima SHOOSTER Loyalty Card programa i nositeljima SHOOSTER Loyalty Card kartice omogućava dodatne pogodnosti koje mogu iskoristiti prilikom kupnje na SHOOSTER prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj i putem web trgovine. 

Učlanjenjem u SHOOSTER Loyalty Card program, prilikom prve kupnje, član stječe jednokratni popust na iznos prve kupnje. Vrijednost prve kupnje također ulazi u SHOOSTER Loyalty Card program bodovanja.

Član dobiva popust ovisno o načinu plaćanja minimalno 5% za gotovinu u punom iznosu računa te prilikom kupovine u web trgovini neovisno o načinu plaćanja, a minimalno 3% za sve ostale načine plaćanja. 

Član ostvaruje bodove po modelu 1 potrošena kuna = 1 bod za sve načine plaćanja.

Najviši mogući popust koji član može ostvariti tijekom godine dana je 10%.

Visina popusta koji član ostvaruje definirana je niže u tablici bodovnih razreda i pripadajućih popusta. 


BODOVI

RAZRED

WEB
(svi načini plaćanja)
 I GOTOVINSKI POPUST 

POPUST ZA
OSTALE NAČINE PLAĆANJA

           do 999 0 5% 3%
1000 - 1999 1 6% 4%
2000 - 2999 2 7% 5%
3000 - 3999 3 8% 6%
4000 - 4999 4 9% 7%
5000 - 5999 5 10% 8%

 

Prva godina članstva obuhvaća obračunsko razdoblje koje traje godinu dana računajući od dana učlanjenja, te u tom razdoblju član ostvaruje pravo popusta ovisno o sakupljenim bodovima. 

Ako član i nakon isteka prve godine članstva koje traje godinu dana od dana učlanjenja, pisanim putem ne izjavi da više ne želi biti član, članstvo u SHOOSTER Loyalty Card programu se automatski obnavlja i traje do opoziva bilo koje strane.

Svi ostvareni bodovi zbrajaju se do kraja obračunskog razdoblja koje traje godinu dana od trenutka učlanjenja. Na kraju tog obračunskog razdoblja član ostvaruje popust za sljedeće razdoblje u visini popusta određenog za razred u koji se plasirao temeljem svih bodova iz prethodnog razdoblja. 

Na početku novog obračunskog razdoblja član počinje iznova skupljati bodove, a ostvaruje popust u visini određenog razreda u koji se plasirao u prethodnom obračunskom razdoblju. Ako u tekućem obračunskom razdoblju, ovisno o sakupljenim bodovima, član ostvari pravo na veći popust od popusta koji je ostvario u prethodnom obračunskom razdoblju, član im pravo koristiti popust tekućeg obračunskog razdoblja od trenutka kad je taj popust stekao. 

Ovisno o skupljenim bodovima član ostvaruje prelazak u viši razred.

Loyalty popust ne vrijedi za kupovinu SHOOSTER poklon bonova.

Loyalty popust vrijedi prilikom plaćanja svim poklon bonovima i putem nagradnih programa naših poslovnih partnera.

Loyalty program ne vrijedi za kupovine u SHOOSTER outlet trgovinama.

Član može svoje bodovno stanje provjeriti na SHOOSTER prodajnim mjestima te putem web-a ili upitom na e-mail: loyaltycard@shooster.hr.

Član koji želi koristiti svoj popust dužan je SHOOSTER Loyalty Card karticu (tzv. „plastičnu karticu“) predočiti prije plaćanja odabrane robe na SHOOSTER prodajnom mjestu, na blagajni kupnje. Naknadni upis obavljene kupnje u središnju bazu podataka nije moguće.

Za korištenje popusta za kupovinu putem webshopa član se mora prijaviti putem linka https://www.shooster.hr/hr/prijava/ na način da navede svoj e-mail i lozinku.

Navedeni popusti iskoristivi su na cijeli SHOOSTER asortiman osim za artikle za koje će biti izričito navedeno drugačije.

U slučaju bilo kakvih tehničkih poteškoća ili više sile koja otežava rad računalnog sustava koji podržava rad SHOOSTER Loyalty Card kartice odnosno obrade podataka u svrhu evidentiranja kupnje i primjene pogodnosti, KATAPULT d.o.o. ne snosi odgovornost za period poremećaja sustava te ne osigurava naknadi upis kupnje i/ili primjenu pogodnosti. KATAPULT d.o.o. nije odgovoran za moguću štetu koja bi mogla nastati za imatelja SHOOSTER Loyalty Card kartice zbog mogućih tehničkih poteškoća i više sile koji otežavaju rad računalnog sustava – podršku SHOOSTER Loyalty Card kartice. 


PRESTANAK ČLANSTVA

SHOOSTER Loyalty Card kartica vrijedi sve do pisanog opoziva nositelja kartice odnosno za cijelo vrijeme članstva imatelja kartice u SHOOSTER Loyalty Card programu. Slobodnom voljom za istupanje iz SHOOSTER Loyalty Card programa prestaje članstvo. 

Smatra se da članstvo u SHOOSTER Loyalty Card programu prestaje na dan kada KATAPULT d.o.o. primi pisanu izjavu člana o izlasku (istupanju). Ukoliko na taj dan na kartici postoje moguće neiskorištene pogodnosti (bodovi) smatra se da ih je član izlaskom otkazao. Član svoje pogodnosti može iskoristiti sve dok KATAPULT d.o.o. ne primi izjavu člana o izlasku (istupanju) iz Loyalty programa. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanje u SHOOSTER Loyalty Card programu je dobrovoljno, a ispunjavanjem pristupnice na jedan od gore navedenih načina, član daje svoju izričitu privolu za prikupljanje, daljnju obradu i korištenje njegovih osobnih podataka navedenih na pristupnici za potrebe evidencije članova SHOOSTER Loyalty Card programa, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti.

Član je dužan bez odgode obavijestiti KATAPULT d.o.o. o svakoj promjeni svojih osobnih podataka u skladu sa pravilima Politike zaštite privatnosti koja je objavljena na  https://www.shooster.hr/hr/politika-zastite-privatnosti/d11/.

KATAPULT d.o.o. će prikupljati, obrađivati, koristiti i čuvati osobne podatke svojih članova u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), ovim Općim uvjetima te Politikom zaštite privatnosti (https://www.shooster.hr/hr/politika-zastite-privatnosti/d11/) i drugim aktima i propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 

Dodatne informacije u vezi s obradom osobnih podataka i zaštitom osobnih podataka sastavni su dio Općih pravila o izdavanju i korištenju SHOOSTER Loyalty Card kartice.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Spor koji bi proizašao iz tumačenja i primjene ovih Općih uvjeta, KATAPULT d.o.o. i član nastojat će riješiti mirnim putem. 

Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

 

IZMJENE OPĆIH UVJETA

KATAPULT d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete, o čemu će svi članovi biti obaviješteni objavom Općih uvjeta na https://www.shooster.hr/hr/loyalty-card/d6/. O Općim uvjetima, kao i njihovim promjenama, članovi mogu biti obaviješteni i putem e-maila, newslettera i/ili na prodajnom mjestu od strane prodavača.

Javnom objavom Općih uvjeta, uključujući i njihove izmjene, na https://www.shooster.hr/hr/loyalty-card/d6/ smatra se da je član upoznat sa važećim Općim uvjetima.

Smatrat će se da je član prihvatio izmjene i dopune Općih uvjeta, ukoliko je nakon objave Općih uvjeta na https://www.shooster.hr/hr/loyalty-card/d6/ i njihova stupanja na snagu koristio SHOOSTER Loyalty Card karticu.

 

ZAVRŠENE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve članove SHOOSTER Loyaty Card programa. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. kolovoza 2020. godine.

loyalty card
Skupljaj bodove i ostvari popuste! Saznaj više!
Učlani se ...
 • Nike
 • adidas
 • Timberland
 • Reebok
 • PUMA
 • Air Jordan
 • New Balance
 • Dr. Martens
 • Diadora
 • Sprayground
 • Alife
 • Jason Markk
 • Goorin Bros
 • Montana
 • Converse
 • Skechers
 • Lacoste
 • Saucony
 • DC
 • Buffalo
 • New Era
 • Mitchell and Ness
 • Casio
 • Sneaky
Katapult d.o.o - Ulica Gordana Lederera 4 - Zagreb - Telefon: +385 (0)1 64 00 739 - Email: webshop@shooster.hr  - Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 08:00 -16:00